منصور الهی گفت: ارتقای سواد، مهارت و تربیت رسانه ای به ویژه در استان‌ها و شهرستان های مرزی می‌تواند یک سد محکم در برابر شایعات، شیطنت ها و عملیات های...