علی امیری فرمانده سپاه فاریاب با حضور در روستای هزاربوته ضمن ساماندهی بسیجان ، جهت هدایت سیل به سمت رودخانه و جلوگیری از ورود آب به منازل اهالی نکات و...