مدیر

چوب ناهماهنگی صمت و منابع طبیعی بر پیکره منطقه گردشگری گوغر/ قلدری معدن کار کوه مزار در برابر قانون

تعلل چندساله دستگاههای اجرایی و قضایی استان کرمان باعث شده است فعالیت معدن کوه مزار و گناورکان گوغر به طبیعت بکر این منطقه آسیب های بسیاری را وارد کند.  ...

کمتر از یک دقیقه