دسته : یادداشت

نامرد میدان

ظریف که در فایل صوتی منتشر شده، ادعا دارد دیپلماسی فدای میدان شده خوب است برای مخاطبین سفارت های زیر نظرش در کشورهای همسایه را برای مرد مانیتور کند و...

کمتر از 30 ثانیه