علی زینی وند گفت: سرمایه گذاران را معطل نکنید و مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاران را با رعایت قوانین در اسرع وقت صادر کنید ضمن آنکه سرمایه گذاران نیز باید در پیگیری امور جدیت داشته باشند و اگر این تعامل دو طرفه باشد شاهد روند پرشتابی در صدور مجوزها خواهیم...